Ücretsiz Danışma Hattı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar (05.10.2011)

5 Ekim 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28075

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:

             Esas No             :  2011/10954

             Karar No           :  2011/11235

YARGITAY İLAMI

             Mahkemesi       :  İzmir 2. Tüketici Mahkemesi

             Tarihi                :  4/11/2010

             Numarası          :  2010/391-2010/987

             Davacı               :  Akbank TAŞ vekili avukat Özlem Vural

             Davalı                :  İshak Kutluay vekili avukat Acemil Akar

             Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmekle dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

             Davacı vekili, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğunu, talebinin reddedildiğini ileri sürerek Hakem Heyeti kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

             Davalı, açılan davanın haksız olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

             Mahkemece, davacı vekilinin itirazının reddine kesin olarak karar verilmiş; ancak mahkemece kendisini vekil ile temsil eden davalı yararına vekalet ücreti verilmediği iddiası ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı´nca kanun yararına bozulması istenilmiştir.

             Mahkemece karar tarihi itibariyle kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine yürürlükteki AAÜT gereğince 500 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken vekalet ücretine hükmedilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. O nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK. 427. maddesi hükmünce sonuca etkili olmamak koşulu ile kanun yararına bozulması gerekir.

             SONUÇ: Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK. 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile mahkeme kararının sonuca etkili olmamak koşulu ile kanun yararına BOZULMASINA, 7/7/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:

             Esas No             :  2010/18868

             Karar No           :  2011/7869

YARGITAY İLAMI

             Mahkemesi       :  Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

             Tarihi                :  12/11/2009

             Numarası          :  2009/222-2009/358

             Davacı               :  Mustafa Ay

             Davalı                :  Migros A.Ş.

             Taraflar arasındaki tüketicinin hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

             Davacı, davalıdan 15/2/2007 tarihinde satın aldığı cep telefonunun garanti süresi içinde arızalanması nedeniyle tamiri için 2/2/2009 tarihinde teslim ettiğini ancak 30 iş günü içinde tamir edilmediğini, bunun üzerine malın bedelinin iadesi için Elazığ Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetine başvurduğunu, ancak cihazın tamir edilerek tüketiciye teslimine karar verildiğini, verilen kararın yasaya aykırı olduğunu belirterek Elazığ Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti kararının iptali ile fatura bedelinin faizi ile istirdadına karar verilmesini istemiştir.

             Davalı, yargılamaya katılmamıştır.

             Mahkemece, Tüketici Sorunları Hakem Heyetince verilen karardan sonra üründeki arızanın giderildiği ancak davacı tarafça telefonun teslim alınmadığı bu durumda davacı talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle talebin reddine ilişkin kesin olarak verilen karar yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

             4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 13/2 maddesi uyarınca; satıcı, garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde malı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür. Aynı Kanunun 13/3. madde ve fıkrası gereğince; garanti süresi içersinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması hallerinde, tüketici aynı Yasanın 4. maddesindeki diğer seçimlik haklarını kullanabilir.

             Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasına göre, sanayi malının tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

             Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca; sanayi malının, tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydı ile, bir yıl içersinde; aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması veya tamiri için gereken sürenin aşılması ya da arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının raporla belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz olarak değiştirilmesini bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez.

             Dava konusu üründe kullanıcı hatası olduğuna dair servis raporunun bulunmayışı yasada ön görülen tamir süresinin aşılmış olduğu halen ürünün davacıya teslim edilmemiş olması nedeniyle davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma isteminin bu nedenle kabulü gerekmiştir.

             SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK. 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 13/5/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.