Ücretsiz Danışma Hattı

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

18 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29952

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası sularda denizde can ve mal emniyetinin sağlanması ile deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak, ulusal mevzuat ve Ülkemizce taraf olunan/kabul edilen sözleşme, karar, kural, kod, sirküler ve diğer metinler gereğince, Türk bayraklı gemilerin yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında tabi olacakları asgari emniyet ve yeterlik gereklerinin gözetim ve denetimi kapsamında, test, sörvey, onay ve belgelendirme hizmetlerini, bu hizmetlerin serbestçe yürütülmesi esasına dayanarak Bakanlık adına yürütecek kuruluşların seçimi, yetkilendirilmeleri, denetlenmeleri ve yetkilerin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk bayraklı gemilerin test, sörvey, onay ve belgelendirme hizmetlerini yerine getirmek için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Türk ve yabancı tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (h) ve (i) bentleri ile 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ve 34 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Bayrak devleti denetimi: Türk bayraklı gemilerin ulusal kurallar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yapılan sörvey ve denetimlerini,

c) Bölge ofisi: Yetkilendirilecek kuruluşun yurt içinde Türk kanunlarına uygun ve yerleşik daimi temsilciliğini,

ç) Çeşitli hizmetler gemisi: Deniz altında boru ve kablo döşeyen gemiler, mavnalar, denizde tedarik gemileri, çapa taşıma tekneleri, tarak gemileri ile limana, kurtarmaya, diğer seyir destek hizmetlerine tahsis edilmiş gemiler ve benzer diğer özel yapılı gemileri,

d) Gemi: Kendiliğinden hareket etme imkânı bulunmasa da tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan her aracı,

e) ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü,

f) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

g) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ğ) İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK): Yetkilendirilme talebinde bulunan kuruluşlara İdare koordinesinde denetim yapmak üzere oluşturulan komisyonu,

h) Karar Komisyonu: İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu raporunu dikkate alarak, yetkilendirilme talebinde bulunan kuruluşun başvurusunun onaylanıp onaylanmayacağı hususunda son kararı veren komisyonu,

ı) Kayda alma: Gemiye, yetkilendirilmiş kuruluş/sınırlı yetkili kuruluş tarafından klas sertifikası ve/veya Bakanlık adına yetkilendirme protokolü kapsamında belge/sertifika düzenlenmesini ve gemiye ait tüm bilgilerin kaydedilmesini,

i) Klas sertifikası: Tanınmış kuruluş tarafından düzenlenen ve bir geminin yapısal, mekanik, elektrik, elektronik özellikleri ile kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kuruluşun herkese açık kurallarına uygunluğunu gösteren belgeyi,

j) Limitli yetki: Plan kontrolü/onayı, sörveylerin yapılması, muhtemel geçici sertifika düzenlemesi ya da vaka bazında İdare tarafından verilen “bölümsel/tam olmayan” yetkiyi,

k) Liman devleti denetimi: Bir ülkenin limanlarına gelen veya uluslararası kurallara uygun olarak karasularında bulunan yabancı bayraklı gemilere, taraf olduğu mutabakat muhtıraları gereğince yapılan denetimleri,

l) Merkez ofis: Yetkilendirme talebinde bulunan veya yetkilendirilmiş kuruluşun yönetildiği yeri veya merkez idaresinin yerini,

m) Müsteşar: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarını,

n) Rapor: Sörvey sonucu düzenlenen belgeyi,

o) Sertifika: Bakanlık tarafından veya Bakanlık adına yetkilendirilmiş kuruluş/sınırlı yetkili kuruluş tarafından ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler gereği düzenlenmiş belgeyi,

ö) Sınırlı Yetkili Kuruluş (SYK): 30 uncu maddede belirtilen gemilere Bakanlık adına belge vermek üzere Bakanlık tarafından sınırlı yetkilendirilmiş tüzel kişiliği,

p) Sörvey: Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler gereğince yapılması zorunlu muayene ve denetimler ile Bakanlık tarafından istenilen zorunlu olmayan konularda yapılacak muayene ve denetimleri,

r) Sörveyör: Yetkilendirilmiş kuruluşun/sınırlı yetkili kuruluşun plan kontrolü/onayını yapmak, doküman kontrolü/onayını yapmak, sörveyleri gerçekleştirmek ve geçici, kısa süreli ve/veya tam süreli sertifikaları düzenlemek, doğrulamak ve/veya iptal etmek üzere istihdam ettiği kadrolu personeli,

s) Tam yetki: Plan kontrolü/onayı, doküman kontrolü/onayı, sörveylerin yapılması, geçici, kısa süreli ve/veya tam süreli sertifika düzenlenmesi veya iptali için İdare tarafından verilen yetkiyi,

ş) Tanınmış Kuruluş:  IMO Deniz Emniyeti Komitesi’nin (Maritime Safety Committee) MSC.349(92) ve Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (Marine Environment Protection Committee) MEPC.237(65) sayılı kararların düzeltilmiş hali ile kabul edilmiş olan Tanınmış Kuruluşlar Kodu (Recognized Organizations Code) ikinci bölüm gereklerini karşıladığına dair bir Bayrak Devleti tarafından uygun bulunan kuruluşu,

t) Tanınmış Kuruluşlar Kodu (TK Kod): IMO Deniz Emniyeti Komitesinin MSC.349(92) ve Deniz Çevresini Koruma Komitesinin MEPC.237(65) sayılı kararları ile kabul edilen Tanınmış Kuruluşlar Kodu’nun (Recognized Organizations Code) güncel halini,

u) Ulusal kurallar: Yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri ulusal mevzuatı ile İdare tarafından yayımlanmış talimatları,

ü) Uluslararası sözleşmeler: IMO ile ILO başta olmak üzere, ülkemizin taraf olduğu denizcilikle ilgili uluslararası sözleşmeleri,

v) Uygunsuzluk: Sörvey, denetim ve belgelendirme hizmetlerinde gereklerin tam olarak yerine getirilmediğinin objektif olarak belirlenmesini,

y) Yetkilendirme protokolü: Bakanlık tarafından sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilecek kuruluşlar için, IMO kural ve tavsiye kararları göz önüne alınarak yapılacak yetki ve karşılıklı sorumlulukların belirtildiği protokolü,

z) Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK): Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Talep, Değerlendirme, Protokol ve Genel Esaslar

Yetkilendirilme talebi

MADDE 5 – (1) Yetkilendirilmek üzere talepte bulunacak kuruluşlar, bu Yönetmelikte düzenlenen yetkilendirme için gerekli şartlara uygunluklarını gösterir bilgi, belge ve dokümanlarla İdareye başvurur.

(2) Sınırlı yetkili kuruluş olmak için talepte bulunan kuruluşlar, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri ve Bakanlık Tebliği ile belirlenecek kriterlere uygunluklarını gösterir bilgi, belge ve dokümanlarla İdareye başvurur.

Değerlendirme

MADDE 6 – (1) İdare tarafından yapılacak ilk inceleme neticesinde, gerekli görülmesi halinde talep edilecek ilave bilgi ve belgelerin, talepte bulunan kuruluşlar tarafından İdareye verilmesi zorunludur.

(2) Talepte bulunan kuruluşa İdare koordinesinde İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK) tarafından denetim yapılır. Denetim, öncelikle dosya muhteviyatı üzerinden, daha sonra merkez ve/veya bölge ofisi yeterliliğine esas olacak şekilde yapılır. İTDK, İdarenin ilgili Daire Başkanı başkanlığında, en az bir üyesi Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden olmak üzere en az üç kişiden oluşur. İTDK’nin Yönetmelik gereklerinin sağlandığını belirten raporu İdare tarafından karar komisyonuna sunulur.

Karar komisyonu

MADDE 7 – (1) Karar komisyonu, Müsteşar başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı gerek gördüğünde komisyona ilave üye davet edebilir.

(2) Karar komisyonunun sekretarya hizmetleri, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

Yetkilendirme protokolü

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte bulunan şartları sağladığı tespit edilen ve talebi uygun değerlendirilen YK ile Bakanlık arasında yetkilendirme protokolü YK’nin temsilcisi ve Müsteşar tarafından karşılıklı imzalanır. Yetkilendirme protokolünün süresi en fazla on yıldır.

(2) Yetkilendirme protokolü, IMO Deniz Emniyeti Komitesi ve Deniz Çevresini Koruma Komitesi MSC/Circ. 710 ve MEPC/Circ. 307 numaralı Denizcilik İdareleri Adına Hareket Edecek Tanınmış Kuruluşların Yetkilendirilmesi İçin Model Anlaşma hükümlerine ve TK Kod gerekliliklerine uygun olmak kaydıyla, Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanır.

Gemilerin yetkilendirilmiş kuruluşa kayıtları

MADDE 9 – (1) YK’ler kayıt altına aldıkları Türk Bayraklı gemilere ait tüm bilgileri İdarenin uygun göreceği şekilde kaydetmek zorundadırlar. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, Türk bayraklı gemileri kayıtları altına almadan önce İdareye bilgi verir.

(2) YK’ler tarafından kayıt altına alınmış Türk bayraklı gemilere ait bilgiler İdarenin incelemesine açık tutulur.

(3) Bu bilgiler yabancı ülke limanlarındaki liman devleti kontrollerinde, denetimin yapıldığı liman idaresinin incelenmesine açık tutulur.

Türk bayraklı gemilerin yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında geçişleri

MADDE 10 – (1) Türk bayraklı gemilerin bir YK’den diğerine geçmeleri halinde; geminin kayıtlarından çıkacağı YK ile kayıt altına alacak olan YK öncelikle İdareye bilgi verir.  Gemiye  ait; geminin süresi dolmuş tüm sörveyleri, gemi için yapılmış ancak geminin donatanı veya işletmecisi tarafından yerine getirilmemiş tavsiyeler, geminin klas şartları, geminin işletim şartları veya geminin işletimini sınırlandıran yayımlanmış talimatlar, geminin bütün geçmişini gösterir dosyası ve benzeri tüm bilgiler, geminin çıkacağı YK tarafından otuz gün içinde İdareye ve gemiyi kayıt altına alacak olan YK’ye verilir.

(2) Bir önceki YK tarafından geminin emniyetine yönelik tespit edilen eksiklik, kusur veya uygunsuzluklara yönelik düzeltici eylem planı İdarenin onayına sunulur. İdarenin uygun onayı alındıktan sonra gemiyi kayıt altına alacak YK gemiye belge düzenler.

Genel bildirim yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) YK’ler, yetkileri dâhilinde olan ve kayıt altına aldıkları Türk bayraklı gemilerle ilgili filo bilgileri ile bu bilgilerdeki değişiklikleri elektronik ortamda kolay erişilebilir şekilde İdarenin kullanımına açmakla yükümlüdürler.

(2) YK, merkez ve bölge ofisinde adres, organizasyon yapısı ve hizmet sunduğu faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bir ay içerisinde İdareye bildirir. Bu bildirim tüzel kişilik ve bölge ofisindeki kadrolu sörveyörlerine esas değişikliği de içerir.

(3) YK’ler yetkisinden çıkmış/çıkarılmış veya askıya alınmış gemilere ait bilgilerle, zamanı geçmiş sörveyler ile kusur ve eksikliklere ilişkin bilgileri ve bu durumlarda yapılan işlemlere ait gerekçeli raporu derhal İdareye sunmak ve elektronik ortamda kolay erişilebilir şekilde İdarenin kullanımına açmakla yükümlüdürler.

Bakanlık ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında iletişim

MADDE 12 – (1) Bakanlık ile YK’ler arasındaki hizmet sunumu;

a) YK’ler tarafından bu Yönetmelik ve yetkilendirme protokolü ile belirlenmiş iş ve işlemlere yönelik tüm yazışmalar İdare üzerinden yapılır.

b) YK’ler yetkilendirildikleri konulara ilişkin uygulamakta oldukları tüm kural, prosedür, rehber ve açıklamaları güncel haliyle İdareye sunarlar.

c) YK’ler Bakanlık adına düzenlediği tüm sertifikaları ve sertifikalara ait raporları, İdare tarafından istenmesi halinde planları, kontrol listelerini, hizmet aldıkları servis sağlayıcıların detaylı bilgilerini elektronik ortamda İdare ile paylaşır. Türk bayraklı gemilerin elektronik ortamdaki verilerinin paylaşımı konusunda, İdarenin belirleyeceği formatta İdarenin kendi oluşturacağı veri tabanına yüklemekle YK’ler yükümlüdür.

ç) Türk bayraklı gemilere ait ulusal kural ve düzenlemeler, YK’lerin dünyadaki diğer ilgili birimlerince uygulanmak üzere veri tabanlarında bulunur.

d) Yeni inşa ve yapısal konular ile ilgili iş ve işlemlere yönelik değerlendirme yapma ve karar verme yetkisi Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne aittir.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar arası iletişim ve koordinasyon

MADDE 13 – (1) İdare, uluslararası sözleşmelerin tutarlı yorumunun uyumlaştırılması ve YK’lerin uygulamalarının standartlaştırılması amacıyla, YK’ler arasında bilgi ve deneyim aktarımı ile danışma amaçlı periyodik ilişkilerin gerçekleştirilmesini ve koordinasyonunu sağlar. Bu kapsamda İdare, gerekli gördüğü durumlarda tüm YK temsilcilerinin katılacağı toplantılar tertip edebilir. YK’lerin kayıtları altındaki Türk bayraklı gemilerin liman devleti denetimlerindeki performansları bu toplantılarda öncelikli olarak değerlendirilir. Bu toplantılar, ayrıca, gemilerin YK’ler arasındaki geçişlerini, Türk bayrağına yeni geçiş yapan gemilerin durumunu ve bunlara ilişkin teknik ayrıntıları da kapsar.

Yetkilendirilmiş kuruluşların ilanı

MADDE 14 – (1) İdare, Bakanlık adına hareket etmek üzere yetkilendirme protokolü ile yetkilendirilen kuruluşları, IMO’ya ve gerekli görülmesi durumunda diğer ülkelere, uluslararası ve bölgesel kuruluşlara ve komisyonlara bildirir.

Program dışı denetimler

MADDE 15 – (1) İdare, YK’lerden kendi kayıtlarında olan Türk bayraklı gemiler için,  liman devleti denetimlerinde geminin alıkonulması veya performansında düşüş olması halinde program dışı denetim yapılmasını ve bu denetime ilişkin rapor ve dokümanları talep edebilir.

Liman devleti denetimleri

MADDE 16 – (1) YK’ler kayıtları altında olan ve/veya belge düzenledikleri gemilerin liman devleti denetimlerinde tespit edilen eksiklik, kusur ve uygunsuzlukların giderilip giderilmediğini takip etmekle yükümlüdür.

(2) YK’ler, liman devleti denetimi sonucunda tutulma söz konusu olması durumunda veya YK’nin sorumluluğunda olan eksiklik, kusur veya uygunsuzluk tespit edildiği durumlarda ivedilikle İdareyi bilgilendirir.  Bu işlemlere ilişkin tüm bilgi, belge ve rapor ve benzeri dokümanlar mümkün olan en kısa zamanda İdareye sunar.

(3) İdare, gerekli gördüğü takdirde, gemilerin liman devleti denetimi sonucu tespit edilen ve belirli bir süre içerisinde giderilmesi gereken eksikliklerinin giderilip giderilmediğini, YK’lere kontrol ettirebilir.

İdare tarafından belirlenecek çalışmalara katılım

MADDE 17 – (1) Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin yükseltilmesi amacıyla,  Türk denizciliğinin, gemi inşa ve bakım-onarım sanayisinin ile gemi sistem/ekipmanlarının gelişmesine yönelik İdare tarafından her bir YK için ayrı olarak belirlenen veya tüm kuruluşlara seçim yapmaları için önerilen; gemi sanayisinin desteklenmesi, deniz güvenliğinin güçlendirilmesi, deniz çevresinin korunması, risk yönetimi, kalite standartları, taşımacılık modları, bayrak devleti uygulamaları, mevzuat hazırlanması gibi konularda, İdare ile birlikte veya YK tarafından üç yılı geçmeyecek periyodlarda en az bir proje hazırlanır.  Hazırlanan proje tüm dokümanlar ve raporlar ile birlikte belirlenen süre içerisinde İdareye teslim edilir.

(2) Hazırlanan projenin İdare tarafından kabul edilmesinden sonra projenin uygulanmasına ilişkin sorumluluk İdare’ye aittir.

Eğitimler

MADDE 18 – (1) YK’ler, 17 nci madde kapsamında hazırladıkları projelere ait teorik ve uygulamalı eğitimler düzenler.

(2) YK’ler, yıl içinde Türkiye’de düzenleyecekleri tüm eğitimleri en az 15 gün önceden İdareye sunar.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında Türkiye’de yapılacak eğitimlere, İdarenin belirleyeceği sayıda personel bedelsiz olarak katılır.

(4) İdarenin uygun görmesi halinde, YK’ler 17 nci madde kapsamındaki proje sorumluluğunu, kendi düzenlemekte olduğu eğitimler ile sınırlı olmak koşuluyla, İdarenin bir veya iki personelinin yurtdışı eğitimlerine bedelsiz katılım sağlaması ile yerine getirebilir.

Yorumlar, eşdeğer uygulamalar ve muafiyetler

MADDE 19 – (1) YK’ler, uluslararası sözleşmelerce İdarenin takdirine bırakılan konularda İdarenin onayı alınmak suretiyle kuralları değerlendirip, yorumlayabilir.

(2) Eşdeğer uygulamaların belirlenmesi ile birlikte, ulusal kurallar ve uluslararası sözleşme gereklerinin uygulanması ve sertifika düzenlenmesi konularında yorum ve bu kuralların yerine ikame edilebilecek uygulanabilir kuralların kabulünde İdare öncelik hakkına sahiptir.

(3) Ulusal kural ve uluslararası sözleşme gereklerinden muaf tutma yetkisi tamamen İdareye aittir.

(4) YK’nin düzenleyeceği belgelere yönelik muafiyet ve eşdeğer uygulamalar ile ilgili taleplerde, YK’ler muafiyete konu hususla ilgili ayrıntılı görüşlerini gerekçeleri ile birlikte İdareye sunar.

Sertifika düzenlenmesi

MADDE 20 – (1) YK’ler/SYK’ler tarafından Bakanlık adına düzenlenecek sertifikalar Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. Sörveylere ilişkin kullanılan kural, prosedür, rehber, talimat ve formlardan İdare tarafından belirlenecek olanları Türkçe veya İngilizce olarak düzenlenir.

Yetkilendirilen kuruluşların bölge ofisi

MADDE 21 – (1) İdare tarafından yetkilendirilecek kuruluşlar, bu Yönetmelikte belirtilen koşulların yanı sıra, yurt içinde, ulusal mevzuat hükümlerine uygun ve yerleşik bölge ofisi bulundurmak zorundadır.

(2) Bölge ofisi, yöneticisinin Türk vatandaşı olduğu en az dört yetkin sörveyörden oluşur.

(3) Bölge ofisi aşağıdaki bölümlerden oluşur;

a) Plan Onay Bölümü: Türkiye’de kurulan; yeni inşa, tadilat, plan, proje, hesap gibi faaliyetlerin yürütüldüğü onay ofisi,

b) Yeni İnşa Bölümü: Türkiye’de inşa edilen gemilerin sörveylerini yapma yetkisi olan hizmet birimi,

c) Ekipman Sertifikasyon Bölümü: Gemilerde kullanılan malzeme ve ekipmanların sadece Türkiye’deki üretimine esas sertifikalandırma hizmet birimi,

ç) Servisteki Gemiler Bölümü: Zorunlu sertifikalara yönelik sörvey ve belge düzenleme yetkisi olan hizmet birimi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Sorumluluk, Denetim ve Belgelendirme İşlemleri

Mali sorumluluk

MADDE 22 – (1) YK’nin/SYK’nin veya YK/SYK adına hareket edenlerin, personelinin, acentelerinin veya diğerlerinin fiillerinden kaynaklanan sorumluluk hallerinde, sorumluluğu doğuran fiillerin mahkeme kararı ile kesinleşmiş olması kaydıyla;

a) Kasıtlı fiillerden kaynaklanan kayıp, yaralanma, işgücü kaybı ve ölüm gibi bedensel zararlara ilişkin sorumluluğun İdareye yüklendiği hallerde; İdare, tüm zararı YK’ye/SYK’ye rücu eder.

b) İhmali fiillerden kaynaklanan kişilere yönelik kayıp, yaralanma, işgücü kaybı ve ölüm gibi bedensel zararlara ilişkin sorumluluğun İdareye yüklendiği hallerde; İdare, kusuru oranında YK’ye/SYK’ye rücu eder. Bu tutar yirmi milyon TL’den fazla olamaz.

c) Kasıtlı veya ihmali fiillerden kaynaklanan ve malın kaybı, hasarı, değerinin azalması gibi maddi zararlara ilişkin sorumluluğun İdareye yüklendiği hallerde; İdare, kusuru oranında YK’ye/SYK’ye rücu eder. Bu tutar on milyon TL’den fazla olamaz.

(2) Ulusal ve uluslararası sefer yapan gemilere sörvey ve belgelendirme yapan/yapacak olan YK’lerin bölge ofisi, İdarece yetkilendirildikleri faaliyetler kapsamında verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla en az beş milyon TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak zorundadır. Yetkili oldukları sürece mesleki sorumluluk sigortasını devam ettirmek zorundadır.

(3) Sadece liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemilere, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemilere sörvey ve belgelendirme yapan/yapacak olan YK’ler/SYK’ler, İdarece yetkilendirildikleri faaliyetler kapsamında verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla en az iki milyon beş yüz bin TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak zorundadır. Yetkili oldukları sürece mesleki sorumluluk sigortasını devam ettirmek zorundadır.

(4) Bu madde kapsamında belirtilen meblağlar her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Sörvey ve belgelendirme işlemleri

MADDE 23 – (1) YK’ler/SYK’ler, Türk bayraklı gemilerin sörvey ve belgelendirilmesi ile ilgili uygulamalarda aşağıda belirtilen hususlar dahilinde hareket eder.

a) Yetkilendirme protokolünde yer alan belgelere yönelik sörvey ve belgelendirme işlemleri ulusal ve uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemiler için YK’ler/SYK’ler tarafından yapılır.

b) YK’ler/SYK’ler, sörvey sonucu tatminkar ise ilgili belgeyi düzenler veya onaylar. Sörvey sonucunda sertifika düzenlemeye engel ve giderilemeyen bir durum olması halinde, İdare giderilmemiş eksiklikler için yazılı olarak bilgilendirilir.

c) Uluslararası sefer yapan; yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatlar YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olmak zorundadır.

ç) Kamu yararı olan özel durumlarda süreklilik oluşturmamak üzere, özel amaçlı bir gemi veya bir proje için İdare, (c) bendinde ifade edilen şartı uygulamayabilir.

d) Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerde/işletmecilerde YK’ler tarafından yayınlanması zorunlu olan Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM), Uluslararası Denizcilik İş Sözleşmesi (MLC) ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamında düzenlenen belgeler hariç olmak üzere, yetkilendirme protokolü ile belirlenen diğer zorunlu belgelerin klas sertifikasını düzenleyen YK tarafından düzenlenmesi zorunludur.

(2)  Gemilerin teknik standartlarının artırılmasının sağlanması amacıyla İdare; geminin yaşı, tipi, liman devleti denetimi performansını dikkate alarak veya teknik standartlarının sözleşme gereklerini karşılamadığına dair bilgi alınması halinde, süreklilik arz etmeyecek şekilde dilediği gemi için dilediği yer ve kapsamda denetim yapılmasını YK’den talep edebilir. Bu durumda, YK’lerin verdiği hizmetlere esas uygulamalar ve ücretler İdarenin talimatına uygun olarak YK’lerce yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bakanlığa Ödenecek Ücretler, Yetkilendirilmiş Kuruluşların Denetimi,

Yetkilerin Kısıtlanması veya Askıya Alınması ve Yetkinin İptali

Bakanlığa ödenecek ücretler

MADDE 24 – (1) YK, yetkilendirme protokolü kapsamında vermiş olduğu hizmetlerle ilgili olarak, uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerden yasal sertifika düzenlediği gemiler için stabilite kitapçığı ile her bir sertifika başına 300 TL tutarındaki miktarı Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına öder.

(2)  YK, birinci fıkrada belirtilen sertifikaların yıllık, ara, periyodik onayları ile gemide bulundurulması zorunlu plan, el kitabı ve diğer doküman onayları ve bunlara gelen düzeltmeler nedeniyle yapılan onaylar için belge ve işlem başına 200 TL tutarındaki miktarı Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına öder.

(3) SYK’ler tarafından, liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemiler için birinci ve ikinci fıkrada belirtilen iş ve işlemlerde Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına ödenecek ücretler 50 TL ile 500 TL arasında olmak üzere Bakanlık Tebliği ile belirlenir.

(4) Bu madde kapsamında belirtilen ücretlere esas yapılan iş ve işlemler üç aylık periyotlar halinde YK’lerin bölge ofisleri/SYK’ler tarafından İdareye bildirilir.

(5) Bu madde kapsamında belirtilen ücretler, Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına YK’lerin bölge ofisleri/SYK’ler tarafından Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının son iş gününe kadar ödenir.

(6) Bu madde kapsamında belirtilen ücretler gemi donatanı/işletmecisinden YK/SYK tarafından tahsil edilmez. Söz konusu ücretlerin gemi donatanı/işletmecisinden YK/SYK tarafından tahsil edildiğinin tespit edilmesi halinde uygunsuzluk olarak işlem yapılır.

(7) Bu madde kapsamında belirtilen ücretler her yıl 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Yetkilendirilmiş kuruluşların denetimi

MADDE 25 – (1) İdare, YK’nin faaliyetlerinin Yönetmelik ve Yetkilendirme Protokolüne uygun olarak yürütülüp yürütülmediğine yönelik, YK’nin bölge ofisini iki yılda en az bir defa, merkez ofisini ise beş yılda en az bir defa denetler. Bu denetimler İTDK tarafından yapılır.

(2) Yetkilendirme protokolü kapsamında YK tarafından yürütülen hizmetlerin yetkinliğini takip etmek üzere, İdarenin uygun göreceği zamanlarda gemi veya ofis ortamında YK tarafından yapılacak planlı denetimlere İdarenin koordinesinde Bakanlığın kadrolu personeli tarafından eşlik edilir. Bu kapsamda yapılan gemi denetimleri YK’nin kaydı altında olan uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerin yıllık %5 ile %10’u arasında yapılır.

Yetkilerin kısıtlanması veya askıya alınması

MADDE 26 – (1) YK tarafından belgelendirilen Türk Bayraklı gemilerin;

a) Liman devleti denetimlerinde tutulmaları sonucunda YK’nin performansının kötüleşmesi veya karıştığı bir kazada YK’nin ciddi bir kusurunun tespit edilmesi,

b) Liman devleti denetimlerinde tutulmaları sonucunda İdarenin talebi üzerine sörvey yapmak üzere görevlendirilmesine rağmen savaş, politik sorunlar, doğal afetler ve benzeri mücbir sebepler dışında YK tarafından sörveyin yapılmaması,

hallerinde YK yazılı olarak uyarılır ve bir ay içinde gerekli önlemlerin alınması ve/veya düzeltici faaliyet planının sunulması istenir.

(2) 25 inci madde kapsamında yapılan uygulamalarda tespit edilen uygunsuzlukların düzeltici faaliyet planında belirtilen tarihe kadar giderilememesi halinde YK yazılı olarak uyarılır ve bir ay içinde gerekli önlemlerin alınması istenir.

(3) YK’nin yazılı olarak uyarıldığı tarihten bir ay sonraki yapılacak değerlendirmede birinci ve ikinci fıkrada anılan kusurun giderilmediği veya düzeltici faaliyet planının İdarece uygun bulunmadığı durumda YK’nin yetkileri kısıtlanabilir veya 3 ay süre ile askıya alınabilir. 3 ay sonunda düzeltici faaliyet İdare tarafından uygun bulunursa YK’nin yetkisi devam eder.

(4) Yetkileri askıya alınan YK’ler, yetkilerinin askıya alındığı süre içerisinde, yetkilendirildikleri konularda hiçbir sörvey işlemi yapamaz ve sertifika/belge düzenleyemez ve/veya yenileyemezler. YK tarafından daha önce yapılmış olan sörvey işlemleri geçerliliklerini ilk zorunlu denetime kadar korur. YK tarafından yetkinin askıya alındığı sürece yapılması gereken sörvey işlemleri İdare tarafından koordine edilir.

Yetkinin iptali

MADDE 27 – (1) YK’lerin yetkileri aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

a) 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki yetkilerinin askıya alınması veya kısıtlanması süresi içerisinde/sonunda YK’nin talebi üzerine yapılan denetimde uyarılmayı gerektiren sebeplerin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde,

b) 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre iki yıl içerisinde iki defa kısıtlama veya askıya alma durumunda,

c) Merkez ofisine veya bölge ofisine yapılacak denetimlerin önlenmesi veya engel çıkarılması ve YK’nin yazılı gerekçesinin uygun bulunmaması halinde,

ç) YK tarafından kasıt ile tamamen yanlış veya gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi veya bilgi saklandığının tespit edilmesi ve YK’nin yazılı gerekçesinin uygun bulunmaması halinde,

d) Geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrasının yerine getirilmemesi halinde.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında imzalanan yetkilendirme protokolleri, İdare tarafından görülen lüzum üzerine, bir yıl önceden yazılı olarak bildirilmek kaydıyla iptal edilebilir.

(3) Yetkisi iptal edilen YK, iptalin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yetki talebinde bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Saklı hükümler

MADDE 28 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte atıfta bulunulan IMO’nun tüm Uluslararası Sözleşmelerinde, Genel Kurul Kararlarında, Kural ve Rehber ile diğer dokümanlarında ve bunların eklerinde söz konusu olabilecek uluslararası geçerliliği olan tüm değişiklikleri, düzeltmeleri ve yeni ek gibi düzenlemeleri uygulayıp uygulamama hakkına sahiptir.

Uluslararası çalışmalara katılım

MADDE 29 – (1) İdare, denizcilikle ilgili uluslararası örgütlerin, kuruluşların ve bölgesel komisyonların çalışmalarına katılım için YK’den daimi veya geçici temsilci talep edebilir.

(2) İdarece gerekli görülmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmaması kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen komisyon ve kuruluşların çalışma usulleri ve alacakları kararlar, genelgeler ile düzenlenerek yürürlüğe konulur.

Sınırlı yetkili kuruluşların yetkilendirilmesi ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar

MADDE 30 – (1) Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemiler SYK’ler tarafından belgelendirilir. Bu belgelendirmeyi YK’ler de yapabilir.

(2) SYK’ler belirli gemi tipi ve bölgesel hizmetler için tek veya bir bütün olarak en fazla 10 yıla kadar yetkilendirilebilir.

(3) SYK’ler için yetkilendirme ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmelik ve Ek-1’de belirtilen asgari kriter hükümlerinin tamamına bağlı kalmadan Bakanlık tarafından ayrıca hazırlanacak bir Tebliğ ile belirlenir.

Mevcut yetkilendirilmiş kuruluşlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde mevcut yetkilendirme protokollerinin yenilenmesine yönelik başvuru yapılması gerekir. Altı ay içinde başvuru yapmayan mevcut YK’lerin yetkilendirme protokolleri geçersiz sayılır.

(2) Mevcut yetkilendirme protokolleri, yeni protokollerin imzalanmasından sonra geçersiz hale gelir.

(3) Mevcut YK’ler 21 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki gerekliliklerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla on sekiz ay içerisinde yerine getirir.

Yetkisi iptal edilmiş kuruluşlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında yetkisi iptal edilen YK’ler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvuru yapmaları halinde bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilebilir.

İdare tarafından belgelendirilen gemiler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uluslararası sefer yapan; yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatlar bir yıl içerisinde YK tarafından düzenlenen klas sertifikasını almak zorundadır.

(2) Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemiler, yetkilendirme protokolü yapılana kadar İdare veya YK’ler tarafından belgelendirme işlemlerine devam edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

%20 İndirim fırsatlarımızdan faydalanmak için takip edin.
ADRES
Mimar Sinan Mahallesi Evliya Hoca Sokak No:2/1 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFON
E-BÜLTENE KAYDOL
Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi gönderdikten sonra, en kısa süre içerisinde talepleriniz için sizinle iletişime geçilecektir.